Scroll to top
© 2024, Fundación Hospital Asilo de Vilalba
Comparte
  • Rúa Plácido Peña, 86 - 27800, Vilalba

Padroado


O goberno da Fundación

O Padroado é o órgano de goberno, representación e administración da Fundación.

Composición do Padroado

Presidente Carlos Zoilo López Eimil
Vicepresidente Jesús Pérez Expósito
Secretario Julio Villarino Fernández
Vogais

Manuel Roca Cendán

Concha Quintela Rego (membro colaborador)

Mª Carmen Otero Rey (membro colaborador)

Funcións do Padroado

A composición do Padroado e as súas funcións veñen determinadas polos Estatutos da Fundación.

Corresponde ao Padroado o cumprimento dos fins fundacionais e a administración dos bens e dereitos que integran o patrimonio da Fundación, mantendo o seu rendemento e utilidade.