Scroll to top
© 2024, Fundación Hospital Asilo de Vilalba
Comparte
  • Rúa Plácido Peña, 86 - 27800, Vilalba

Aviso Legal


Toda a información sobre a nosa Fundación

Fundación Hospital Asilo de Vilalba, é titular do sitio web www.fhav.org.

DATOS IDENTIFICATIVOS: En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación refléxanse os seguintes datos:

TITULAR DO SITIO WEB: Fundación Hospital Asilo de Vilalba
CIF: G27472927
DOMICILIO SOCIAL: Rúa Plácido Peña, 102 – 27800, Vilalba (Lugo)
E-mail: residencia@fhav.org

USUARIOS: O acceso e/ou uso dos portais de Fundación Hospital Asilo de Vilalba, atribuen a condición de USUARIO, que acepta, desde dito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflexadas. As citadas Condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

USO DO PORTAL: O sitio web www.fhav.org proporciona o acceso a multitude de informacións, servizos, etc. (en adiante, “os contidos”) en Internet pertenecentes á Fundación Hospital Asilo de Vilalba, ou ós seus proveedores ós que o USUARIO poda ter acceso.

O USUARIO asume a responsabilidade do uso da páxina web. Dita responsabilidade exténse ó rexistro que fose necesario para acceder a determinados servizos ou contidos ou consultas. En dito rexistro o USUARIO será responsable de aportar información verdadeira e lícita. Como consecuencia deste rexistro, ó USUARIO pódeselle proporcionar un contrasinal sobre a que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial da mesma.

O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos que Fundación Hospital Asilo de Vilalba, ofrece a través do seu sitio web e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non emplealos para: (i) incurrir en actividades ilícitas, ilegales ou contrarias á boa fe e á orde pública; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de Fundación Hospital Asilo de Vilalba, dos seus proveedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calesqueira outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv) intentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico de outros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes. En calquera caso, Fundación Hospital Asilo de Vilalba, non será responsable das opinións vertidas por os usuarios a través dos foros, chats, redes sociais ou outras ferramentas de participación.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIALFundación Hospital Asilo de Vilalba por si ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial das súas páxinas webs, así como dos elementos contidos no mesmo (imaxes, sons, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de ordenador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc…), titularidade de Fundación Hospital Asilo de Vilalba, ou ben dos seus proveedores.

O USUARIO comprométese a respetar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de Fundación Hospital Asilo de Vilalba. Poderá visualizar os elementos das diferentes websites e incluso imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en calquera outro soporte físico sempre e cando sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado, quedando, por tanto, terminantemente prohibida a transformación, distribución, comunicación pública, posta a disposición ou calquera outra forma de explotación, así como a súa modificación, alteración ou descompilación. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivera instalado nas páxinas de Fundación Hospital Asilo de Vilalba.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE: Fundación Hospital Asilo de Vilalba, non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuizos de calquera natureza que poideran ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou da transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de haber adoptado todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

MODIFICACIÓNS: Fundación Hospital Asilo de Vilalba, resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas na súa web, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados na súa web.

ENLACES: No caso das websites ás que se poda enlazar mediante hipervínculos cara outros sitios de Internet, Fundación Hospital Asilo de Vilalba, non exercerá ningún tipo de control sobre ditos sitios e contidos. En ningún caso Fundación Hospital Asilo de Vilalba, asumirá responsabilidade algunha por os contidos de algún enlace pertencente a un sitio web alleo, nin garantizará a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidad, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de ditos hipervínculos ou outros sitios de Internet. Igualmente a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN: Fundación Hospital Asilo de Vilalba, poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN: A relación entre Fundación Hospital Asilo de Vilalba, e o USUARIO rexirase por a normativa española vixente e calquera controversia someterase ós Xulgados e Tribunais da cidade de Lugo.