Scroll to top
© 2024, Fundación Hospital Asilo de Vilalba
Comparte
  • Rúa Plácido Peña, 86 - 27800, Vilalba

Protección de Datos


Información sobre a Política de Privacidade

Política de Privacidade

A presente Política de Privacidade regula tanto o tratamento de datos de carácter persoal que Fundación Hospital Asilo de Vilalba (en adiante, FHAV); Rúa Plácido Peña, 102 – 27800, Vilalba (Lugo); CIF: G27472927 realiza en calidade de responsable do tratamento, como o réxime de protección de datos aplicable ós servizos prestados por FHAV cando actúa en calidade de encargada do tratamento dos datos que os usuarios tratan nos seus servizos. En ambos casos, tanto se FHAV actúa como responsable ou como encargada do tratamento, cúmplese estrictamente coas esixencias da normativa vixente en materia de protección de datos personales, e mantense un absoluto respeto por os datos e a privacidade dos usuarios.

Esta Política é permanentemente accesible a través do enlace habilitado no sitio web, denominado Privacidade, e pode actualizarse en calquera momento, ben como consecuencia dun cambio normativo ou ben por modificarse a configuración dos servizos. As modificacións que impliquen cambios na prestación do servizo, ou que requiran do consentimento dos interesados, comunicaranse cunha antelación de trinta días naturais para que os interesados podan manifestar a súa oposición o tratamento dos seus datos segundo o cambio descrito, ou para que os usuarios podan adoptar as medidas que estimen oportunas en relación á modificación comunicada. Se transcurrido o prazo proporcionado o usuario accede de novo ós seus servizos ou non comunica a súa oposición, entenderanse aceptadas as novas condicións.

Responsable do Tratamento

FHAV trata os datos de forma leal e lícita; únicamente trata aqueles datos que considera adecuados, pertinentes e non excesivos en relación co ámbito e as finalidades determinadas, explícitas e lexítimas para as que os recolle, e non os utiliza para finalidades incompatibles con aquelas para as que os datos foron recollidos.

Veracidade

Os usuarios do sitio web de FHAV (en adiante, os usuarios) son responsables da veracidade, actualidade e exactitude dos datos que proporcionan a FHAV, considerándose veraces, actuales e exactos os datos facilitados por eles mesmos. Os usuarios poden modificar e/ou actualizar os seus datos, e as súas preferencias sobre o tratamento dos datos facilitados, a través do envío dun mail a residencia@fhav.orgSe FHAV tivese coñecemento da inexactitude dos datos, adoptará as medidas necesarias para que se rectifiquen.

Información

FHAV, en calidade de responsable do tratamento, informa de que tanto os datos de carácter persoal facilitados por os usuarios ó rexistrarse como aqueles que proporcionen para calquera dos servizos ofrecidos en www.fhav.org e que se comuniquen por calquera dos medios de contacto dispoñibles (formulario, teléfonos ou correo electrónico), incorporanse ou poden incorporarse a un ficheiro da súa titularidade, debidamente inscrito no Rexistro habilitado por a Axencia Española de Protección de Datos, e que serán tratados de conformidade cos términos previstos nesta Privacidade.

Para acceder e/ou navegar por o sitio web de www.fhav.org non é necesario aportar ningún dato. O carácter obrigatorio dos datos que se solicitan a través do sitio web, indícase mediante a incorporación dun asterisco (*) a continuación do campo do formulario. No caso de non proporcionarse os datos requeridos non será posible prestar o servizo ou funcionalidade solicitados.

FHAV non trata datos de menores de idade en ningún caso, posto que únicamente se permite o rexistro como usuario a persoas maiores de idade con plena capacidade para actuar no tráfico jurídico.

Finalidade

FHAV únicamente tratará os datos persoais proporcionados por os usuarios de conformidade coas finalidades descritas nesta Política e nas Condicións Xerais de Contratación dos servizos contratados por os usuarios, as cales se enumeran con carácter meramente enunciativo a continuación:

  • Contacto: os datos recibidos por calquera dos medios e/ou canles de contacto indicados no sitio web, utilizanse para contactar e/ou xestionar a solicitude comunicada.
  • Usuarios: os datos recopilados por calquera dos medios ou canles de contacto identificadas no sitio web, utilízanse coa finalidade de xestionar a conta e compra de produtos  por parte dos usuarios, tanto a nivel técnico (solucións a posibles erros) como a nivel contable, fiscal e administrativo, e/ou para notificarlles incidencias, novedades ou calquera información de interés sobre as nosas actividades ou as súas compras.

Consentimento

Os usuarios consinten o tratamento dos seus datos nos térmos anteriormente indicados mediante a aceptación da presente Política de Privacidade ó rexistrarse como usuario de FHAV, ou ó enviar información ou utilizar calquera dos medios de contacto previstos no sitio web www.fhav.org. Os usuarios deben absterse de proporcionar datos de carácter personal de outros interesados, salvo que dispoñan da pertinente autorización, segundo a cal ditos interesados foron previa e debidamente informados sobre o contido da presente Política de Privacidade e, en concreto, que consinten que os seus datos sexan facilitados a FHAV para ser tratados conforme ás finalidades que correspondan, así como que poden exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición (en adiante, denominados conxuntamente ARCO) nos términos descritos nesta mesma Política. En calquera caso, FHAV cancelará os datos rexistrados en canto fosen de ser necesarios ou pertinentes para a finalidade para a que se recabaron, podendo conservalos  durante o tempo en que poda esixirse algún tipo de responsabilidade derivada dunha relación ou obrigación xurídica ou da execución dun contrato ou da aplicación de medidas precontractuais solicitadas por o interesado.

Cesión

FHAV non cede datos a terceiros, salvo que unha Lei ou unha norma comunitaria disponñan o contrario. En tal caso, únicamente comunica aqueles datos imprescindibles para xestionar a petición dos usuarios e prestar os servizos solicitados, de forma que a cesión responde á libre e lexítima aceptación dunha relación xurídica existente entre os interesados e FHAV, cuxo desenvolvemento, cumprimento e control implican necesariamente a conexión dos datos e que inclúe a transmisión necesaria dos mesmos. En caso de que un usuario deixe un comentario ou interaccione socialmente co sitio web de www.fhav.org ou nas redes sociais nas que esta está presente, debe ter presente que os seus datos serán publicados no entorno no que actúe, é decir, estará autorizando expresamente a comunicación dos seus datos -asociados á acción que realiza- ó resto de usuarios que acceden ó sitio web ou rede social.

Dereitos e Revocabilidade

O consentimento prestado, tanto para o tratamento como para a cesión dos datos dos interesados, é revocable en calquera momento comunicándoo a FHAV nos termos establecidos nesta Política para o exercicio dos dereitos ARCO. Esta revocación en ningún caso terá carácter retroactivo.

Os interesados poden exercitar os seus dereitos ARCO, e revocar o consentimento prestado para os tratamentos e/ou cesións dos seus datos, en calquera momento solicitándoo por correo postal dixigido a Fundación Hospital Asilo de VilalbaRúa Plácido Peña, 102 – 27800, Vilalba (Lugo); ou ben, enviando un correo electrónico a residencia@fhav.org. En todo caso, deberá acompañarse a solicitude dunha copia do documento oficial que acredite a identidade do titular dos datos.

Seguridade

FHAV adoptou as medidas de índole técnica e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, pérdida, tratamento ou acceso non autorizado, de conformidade coa normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal. Concretamente, as medidas asociadas ó nivel de seguridade medio para ficheiros e/ou tratamentos automatizados, de conformidade co Título VIII do Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, por o que se aproba o Regulamento de Desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de carácter persoal.

Confidencialidade

FHAV comprométese a manter o secreto profesional respeto dos datos ós que acceda, e ó deber de gardalos, obrigacións que subsistirán ainda despois de rematar a súa relación coa persoa Usuaria. O resto de obrigacións previstas en relación ó tratamento de datos por conta de terceiros, extinguiranse no momento en que os datos fosen borrados ou eliminados do equipo de almacenamiento de datos ou de algún modo, destruidos ou convertidos en inaccesibles.